ERROR" /> ERROR" />
Người chơi trực tuyến:
73
Giờ máy chủ:
 
Giờ của bạn:
 

Lệnh dùng cộng điểm

/addstr : Cộng Point thêm vào Strength (ví dụ : /addstr 10 nghĩa là cộng thêm vào Strength 10 point )

/addagi : Cộng Point thêm vào Agility (ví dụ : /addagi 10 nghĩa là cộng thêm vào Agility 10 point )

/addvit : Cộng Point thêm vào Vitality (ví dụ : /addvit 10 nghĩa là cộng thêm vào vitality 10 point )

/addene : Cộng Point thêm vào Energy (ví dụ : /addene 10 nghĩa là cộng thêm vào Energy 10 point )

/addcmd : Cộng Point thêm vào Command (ví dụ : /addcmd 10 nghĩa là cộng thêm vào Command 10 point . Lưu ý dòng command chỉ dùng cho DrakLord)

 

Lệnh dùng thông thường

/post : nói chuyện trên toàn server.

/resetpoint : Reset điểm 4~5 cột để Nhân vật có thể cộng điểm lại.

/taymaster : tẩy điểm master

/thamgia : tham gia event CTC mini (dành cho chủ G )

/xoado : xóa đồ trong thùng đồ cá nhân

                   

Ban Quản Trị Mu Miễn Phí

Kính báo !

 

yes Khái Quát Sever

                       THÔNG TIN SEVER                             THÔNG TIN TẠO NHÂN VẬT          
PHIÊN BẢN MU SS6.9 Full Thần Chuẩn Webzen Toàn Bộ Class Tạo Từ Lv1
EXP x2000-Drop x50- Max 65K Point Tạo Nhân Vật 15000 Point +1Tỷ ZEN
Giới Hạn 5 Tài Khoản /1PC Sét Item Exl , Vk +9 & Bùa Gấu 7 Ngày
Không GHRS-1 RS Nhận 500Wc RS 20 Lần Max  Point 65K
Train Quái Chiến Trường Cổ+Barrack Nhận Wc Lệnh Tẩy Điêm /Taydiem 
Không Tốp Nạp-Mốc Nạp Lệnh Tẩy Master /remaster
Không Danh Hiệu-Tu Chân Lệnh Cộng Điểm /addstr /addagi ....
Max Wing 4- Đồ EX700 Làm Nhiệm Vụ / Change
Alpha Test Tự Động paty /setpt xxx
Open Beta Reset /Reset auto

===============================================================================

-🔥 Phân Bổ Sub Sever

Sub    Quai Vật Cửa Hàng-Giao Dịch     Sự Kiện       PK         Train Wc   NPC Buff
1 Không
2 Không Không
3 Không Không Không
4 Không Không Không
             

===============================================================================

-🔥 Lộ Trình Phát Triển Game

Ngày Đầu Open Train Quai Drop Ngọc -Train Wc Chiên Trường Cổ -Barack
Ngày Đầu Open Cộng Hưởng Trang Bị Đa Cấp Miễn Phí Tỉ Lệ 10%
Ngày Đầu Open Nâng Cấp Trang Bị Max +13+Mở Quay Sói Tinh
Ngày Đầu Open Drop Lông Vũ +HHHT Tại Icarus +Mở Full Boss
Ngày Đầu Open Mở Dung Luyện VK-Đồ Cấp 7, Vk 380, Box KD +5 Có Tỉ Lệ Đrop VK 380
Sau 3 Ngày 

Mở Dung Luyện VKR

Sau 7 Ngày

Mở Dung Luyện Trang Bị 380-Mở Drop Nguyên Liệu Wing 2.5+Hoa Mai Vàng (Mở Dung Luyện W2 Đổi Lấy Box NL Wing 2.5)

Sau 15 Ngày

Mở Drop Nguyên Liệu Wing 3+Nâng Cấp Trang Bị Max +15+Mở Bán Hộp Trang Bị Hoàng Kim 30K Wc/1 (Tại Bar Lorencia)(Mở Dung Luyện W2.5 Đổi Lấy Box NL Wing 3)

Sau 20 Ngày

Mở Chế Tạo VKR2

Sau 30 Ngày

Mở Chế Tạo Siêu Wing 3.5

Sau 40 Ngày

Mở Dung Luyện Trang Bị 400 +Vk Cấp 400 (Mở Dung Luyện Ngọc Socket)

Sau 50 Ngày

Mở Dung Luyện Trang Bị Ex700

Sau 60 Ngày

Mở Dung Luyện Vk Ex700 +Wing 4

===============================================================================

-🔥 Hướng Dẫn Chaos Mix (NPC)

STT Chế Tạo NGUYÊN LIỆU TỈ LỆ (MÁP NPC)  GHI CHÚ
1 Chế Tạo Rương Wc (Đồ Exl Rác) 4 Đồ Exl Bất Kỳ(+0>15) 100% (Chaos Gobin Noria) Rương WC Drop Wincoi
2 Chế Tạo Sói Hoàng Kim 1 Sói Tấn Công Hoặc Phòng Thủ +1 Sói Tinh Thường+1 Sừng Gãy +Cụm Ngọc B,S,C,L,DHM Lv+2 +2 Cụm Mỗi Loại 10% (Chaos Gobin Noria) Chưa Mở (RATE=0%)
3 Chế Tạo Siêu Wing 3.5 1 Wing 3 +13>15 +>16OP (Life)+3 Món Đồ Thần +9 >+4Op (Life) +Cụm B,S Lv+2 (3 Cụm /1) Cụm Chao -Cre +Lv2 +1 Cụm 20% (Chaos Gobin Noria) Chưa Mở (RATE=0%)
4 Chế Tạo Búa Thiên Tử 10 Thép Thiên Đường +Cụm B,S Lv+1 +1 Chao +1 Cre +1 DHM 30% (Chaos Gobin Noria) Chưa Mở (RATE=0%)
5 Chế Tạo Ngọc Hoàn Hảo Cụm B,S,C,L Lv+2  100% (Chaos Gobin Noria)  
6 Chế Tạo Ngọc Lv 13 6 Ngọc Hoàn Hảo 100% (Chaos Gobin Noria)  
7 Dung Luyện Item (Thăng Cấp Item Exl-Ngọc Cre-Hoặc Cụm Cre (NPC Dung Luyện item Noria 178/103) Tỉ Lệ Tăng Theo Lv + Của item Chính
8 Dung Luyện Box NL Wing 2.5

3 Wing 2  +1 Cụm B Lv+2 

(NPC Dung Luyện item Noria 178/103) Tỉ Lệ Tăng Theo Lv + Của item Chính (Chưa Mở)
9 Dung Luyện  (Box NL W3) 3 Wing 2.5 +1 Cụm B Lv+2 (NPC Dung Luyện item Noria 178/103)

Tỉ Lệ Tăng Theo Lv + Của item Chính (Chưa Mở)

===============================================================================

-🔥 Chuỗi Sự Kiện Đua Tốp Alpha Test

Đua Tốp Reset Alpha Test                                                                Phần Thưởng
Thời Gian  
Tốp 1 500K Wincoi
Tốp 2 400K Wincoi
Tốp 3 300K Wincoi
Tốp 4  200K Wincoi
Tốp 5 100K Wincoi

===============================================================================

-🔥 Chuỗi Sự Kiện Đua Tốp Alpha Test

Đua Tốp Diệt Boss Alpha Test                                                          Phần Thưởng
Thời Gian  
Tốp 1 500K Wincoi
Tốp 2 400K Wincoi
Tốp 3 300K Wincoi
Tốp 4 200K Wincoi
Tốp 5 100K Wincoi

===============================================================================

-🔥 Chuỗi Sự Kiện Đua Tốp Open Beta

Đua Tốp Đại Chiến Huyết Lâu                                                            Phần Thưởng
Thời Gian   
Tốp 1 1M Wincoi
Tốp 2 800K Wincoi
Tốp 3 600K Wincoi
Tốp 4 400K Wincoi
Tốp 5 200K Wincoi

===============================================================================

-🔥 Chuỗi Sự Kiện Đua Tốp Open Beta

Đua Tốp Đại Chiến Quảng Trường Quỷ                                                Phần Thưởng
Thời Gian  
Tốp 1 1M Wincoi
Tốp 2 800K Wincoi
Tốp 3 600K Wincoi
Tốp 4 400K Wincoi
Tốp 5 200K Wincoi

===============================================================================

-🔥 Chuỗi Sự Kiện Đua Tốp Open Beta

Đua Tốp Đại Chiến Hỗn Nguyên Lâu                                                     Phần Thưởng
Thời Gian  
Tốp 1 1 Wing 2.5 Full
Tốp 2 1 Wing 2.5 Luck Mnl
Tốp 3 1 Wing 2.5 Mnl
Tốp 4 1 Wing 2.5 Luck
Tốp 5 1 Wing 2.5 omo

===============================================================================

-🔥 Chuỗi Sự Kiện Đua Tốp Open Beta

Đua Tốp Trùm Diệt Boss Open Beta                                                            Phần Thưởng  
Thời Gian  
Tốp 1 5 Ngọc Lv 15
Tốp 2 4 Ngọc Lv 15
Tốp 3 3 Ngọc Lv 15
Tốp 4 2 Ngọc Lv 15
Tốp 5 1 Ngọc Lv 15

==============================================================================

-🔥 Donate Ung Hộ Sever

- Game Với Mục Đích Công Bằng Và Lâu Dài Với Người Chơi BQT Mở Hỗ Trợ Mốc Nạp

-Max 2 Triệu Để Tạo Điều Kiện Duy Trì Sever Giúp Những Ae Có Điều Kiện Dễ Dàng Trải Nghiệm

 

STT                                                     Phần Thưởng                                        Ghi Chú   
100k  1 Ring +11 +3OP Exl  
200k  1 Ring +11 +3OP Exl + 1 Lông Vũ Hoặc HHHT  
300k  1 Pendant +11 +3OP Exl +1 Vũ Khí Cấp 7+11 +2OP+1 Sói Thường  
500k  1 Wing 2 Full +11 +1 Vũ Khí 380 +11 +2OP+ 1 Sói Phòng Thủ  
1000k  1 Vũ Khí Rồng +11 + 2OP +1 Sói Tấn Công +1 Box NL WING 2.5  
1500k  1 Sét Thần Cấp 1>7 Tùy Chọn +13 +2OP Exl (Op Thần = Nhau)
2000k  1 Wing 2.5  Full +13   
     
     

 

- Tỉ Lệ Donate  Mốc Được KM Thêm 300% =Wincoi

- Tỉ Lệ Donate  Wc Không Nhận Đồ KM 600% = Wincoi

Thông tin máy chủ

VersionSeason 6.15
Experience1500x
Master Experience4x
Drop50%
Tổng số tài khoản217
Tổng số nhân vật329
Tổng số Guilds6
Người chơi trực tuyến73

Castle Siege

Castle Owner:
-

Guild Master
-
Stage
Guild Registration Period

Castle Siege Battle
4 days 2 hours

Registered Guilds

Top Level+

CharacterClassLevel
SIeumgFist Master400
MilkyWayLord Emperor400
bongruaDark Knight400